Η στρατηγική του τμήματος στηρίζεται στους παρακάτω γενικούς στρατηγικούς στόχους:  

  • Ανάπτυξη της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αρτιότητας των φοιτητών: Η παροχή μαθημάτων από διαφορετικούς παρεμφερείς τομείς συμβάλει καθοριστικά προς την κατεύθυνση αυτή. Ενδεικτικά παρέχονται μαθήματα όπως: Συμπεριφορά Καταναλωτή, Μάρκετινγκ, Στατιστική, Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Προγραμματισμός Η/Υ, Υπολογιστική Νέφους, Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών, Εμπορικό Δίκαιο και Επιχειρησιακή Έρευνα.
  • Υιοθέτηση εκπαιδευτικών καινοτομιών: Το τμήμα στοχεύει στη δημιουργία δύο κατευθύνσεων  της «Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων» και της «Διοίκησης Τουριστικών επιχειρήσεων», οι οποίες έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με αντίστοιχα άλλα τμήματα.   
  • Διασύνδεση με την τοπική κοινωνία: Το τμήμα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να ενημερώσει για το χαρακτήρα και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του. Ενδεικτικά, κάθε χρόνο γίνεται επίσκεψη από μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου προκειμένου να ενημερωθούν για τις προοπτικές ατομικής και επαγγελματικής τους εξέλιξης από τη φοίτησή τους στο τμήμα. 
  • Προσέλκυση πόρων: Το τμήμα αναζητά πόρους από την συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, σημαντική είναι και η αξιοποίηση των αποθεματικών που δημιουργούνται από τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Ανάπτυξη συνεργασιών – Διεθνοποίηση: Απαραίτητη κρίνεται η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εσωτερικού ή εξωτερικού, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και ερευνητικό επίπεδο αξιοποιώντας προγράμματα ERASMUS και διεθνοποίησης. 
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο