Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) ιδρύθηκε με το Π.Δ. 92/2003 (Φ.83/11-4-2003). Αποστολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι η ανάδειξη και εδραίωση της γνώσης και προόδου τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και για την κοινωνία, μέσω των δυναμικών και σύγχρονων λειτουργιών του. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί με 36.500 φοιτητές σε 7 Σχολές και 22 Τμήματα, που βρίσκονται σε 5 πόλεις (Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Πτολεμαΐδα, Γρεβενά) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πρωτοπορεί σε θέματα διαχείρισης ποιότητας, καθώς έχει πιστοποιηθεί με σειρά προτύπων ISO 9001:2015, ISO 26000, ISO 37001 και ISO 14001.

Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στα Γρεβενά, ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 1, στ, του Νόμου 4610 και αποτελεί συνέχεια του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο ιδρύθηκε το 2003 ως τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία (ΠΔ 247, ΦΕΚ 222/17/9/2003).
 
 Αποστολή του τμήματος Ο.Δ.Ε. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστήμης της οργάνωσης και της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί επιστήμονες στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα Ο.Δ.Ε. στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που  καταρτίζει θεωρητικά τους φοιτητές και παράλληλα τους φέρνει σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, προετοιμάζοντας τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πολύπλοκες απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, έχοντας παράλληλα υψηλά ιδανικά και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Το τμήμα δίνει έμφαση στην έρευνα και στην παραγωγή νέας γνώσης, ενώ βασικός στόχος του είναι και η ενίσχυση της τοπικής και εθνικής οικονομίας με συνεργασίες και προσφορά υπηρεσιών και εκπαίδευσης.
 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος καλύπτει όλα τα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ προσαρμόζεται  συνεχώς στις ραγδαίες εξελίξεις τόσο στην οικονομία όσο και στην τεχνολογία. To πρόγραμμα σπουδών του τμήματος μπορεί να καταταγεί πρωτίστως στον κωδικό 04 της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Νομικής και ειδικότερα στο πεδίο 041 της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 
 Στο τελευταίο έτος σπουδών παρέχονται μαθήματα εξειδίκευσης σε τρεις κατευθύνσεις
 • Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
 • Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Με τις τρεις αυτές κατευθύνσεις, το τμήμα προσφέρει ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών καθώς σημαντικό μέρος του προγράμματος ανήκει στο πεδίο 06 (Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας) και ειδικότερα στα πεδία:

 • 0611 (Χρήση υπολογιστών), 0612 (Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Δικτύων) και
 • 10 (Υπηρεσίες) και ειδικότερα στο 1015 (Τουρισμός και Ελεύθερος Χρόνος).
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές του τμήματος:
 • Κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της οργάνωσης και διοίκησης μιας επιχείρησης ή οργανισμού στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα
 • Εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και μεθόδους στην διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες και μελέτες στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου των σπουδών τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο
 • Λαμβάνουν αποφάσεις σε ένα σύνθετο επαγγελματικό περιβάλλον, το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς και εξελίσσεται
Επίσης, το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καταρτίζει θεωρητικά και πρακτικά τους φοιτητές, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες οριζόντιες δεξιότητες  (soft skills) που θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια των σπουδών τους μπορεί να αποκτήσουν :
 • Ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητες γραπτών, προφορικών και ηλεκτρικών παρουσιάσεων
 • Έφεση στην δημιουργικότητα και την καινοτομία
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον,
 • Ευελιξία
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβλημάτων
 • Οργανωτική και αναλυτική ικανότητα
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δυνατότητες
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο