Ίδρυση και Αποστολή

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα Γρεβενά ιδρύθηκε το 2003 ως τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία (ΠΔ 247, ΦΕΚ 222/17/9/2003). Το 2013 συγχωνεύτηκε με το τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων:

  • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων με τις εξής κατευθύνσεις σε προχωρημένο εξάμηνο:
    • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και
    • Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οι φοιτητές των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων: α) Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και β) Διοίκησης Επιχειρήσεων, εντάχθηκαν αυτοδίκαια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με το Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α 70/7-5-2019), κεφάλαιο Δ΄ “Ένταξη του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”,  Άρθρο 16, παρ. 1 :  το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας”