Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους μπορούν να ασχολούνται είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου.
 • Προγραμματισμός, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχος των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
 • Ανάλυση προβλημάτων ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο.
 • Πρόταση συστημάτων αμοιβής εργασίας και συμμετοχής εργαζομένων στη λειτουργία και το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης σε συνδυασμό με προβλήματα παραγωγικότητας.
 • Πρόταση διαδικασιών στελέχωσης της επιχείρησης σε συνδυασμό με προβλήματα παραγωγικότητας.
 • Ανάλυση παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών και γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής.
 • Ανάλυση προβλημάτων χρηματοδοτικής διοίκησης της επιχείρησης.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος, εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους και απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών μονάδων σε θέματα ειδικότητάς τους. Επίσης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΦΕΚ 132/28.06.2006 έχουν τη δυνατότητα λήψης άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού Γ΄ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος μετά την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή επί 4ετία μετά την απόκτηση του πτυχίου και την δυνατότητα λήψης άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης μετά την 3ετή άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή Γ΄ τάξης. Οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου που προκηρύσσονται από τον ΑΣΕΠ και αφορούν είτε εξειδικευμένα σε ειδικότητες που απαιτούν πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων είτε γενικότερα σε θέσεις διοικητικού προσωπικού που υπάγονται σε κλάδο  των Σχολών Οικονομικών Επιστημών. Οι πτυχιούχοι του τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να καταλάβουν θέσεις προσωπικού  που απαιτούν πτυχίο Σχολής Οικονομικών Επιστημών και συνήθως οι θέσεις αναφέρονται ως Διοικητικού – Λογιστικού στο δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και συγκεκριμένα σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς καθώς και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν και στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα σε:

 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων
 • Τράπεζες

Οι συνήθεις εργασίες όπου απασχολείται ένας απόφοιτος διοίκησης επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Ανάλυση αγοράς και έρευνες ικανοποίησης πελατών
 2. Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού σε διοικητικά θέματα.
 3. Επικοινωνία με άλλους εργαζόμενους.
 4. Επικοινωνία με το περιβάλλον του οργανισμού (δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, πελάτες, προμηθευτές, κλπ).
 5. Καλλιέργεια καλών δημόσιων σχέσεων για την προβολή και διατήρηση της εταιρικής εικόνας ή εικόνας του οργανισμού
 6. Λογιστικές εργασίες και κοστολόγηση
 7. Μέτρηση αποτελεσματικότητας ενεργειών και έργων
 8. Οργάνωση και διεκπεραίωση αλληλογραφίας.
 9. Οργάνωση και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο ομάδας έργου, τμήματος και άλλων επιπέδων διοίκησης σε διάφορα επίπεδα εξέλιξης στην σταδιοδρομία ενός στελέχους.
 10. Συμμετοχή στη σύνταξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 11. Συμμετοχή στο σχεδιασμό νέων προϊόντων & παρερχομένων υπηρεσιών.
 12. Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων
 13. Σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών
 14. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων και ενεργειών
 15. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Οι συνήθως απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στις συνήθεις εργασίες όπου απασχολείται ένας απόφοιτος διοίκησης επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Ανάλυση αγοράς, συγκέντρωση πληροφοριών για την προώθηση των προϊόντων του, για τον ανταγωνισμό, για τάσεις και αναμενόμενες εξελίξεις.
 2. Γνώσεις λογιστικής και κοστολόγησης
 3. Γνώσεις φοροτεχνικών θεμάτων και γενικότερα των νομικών θεμάτων που αφορούν τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης
 4. Ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητες γραπτών, προφορικών και ηλεκτρικών παρουσιάσεων.
 5. Έφεση στην δημιουργικότητα και την καινοτομία.
 6. Ηγετικές ικανότητες
 7. Ικανότητα εργασίας   σε    ομαδικό   περιβάλλον,  ικανότητες    ευελιξίας   και διαπραγμάτευσης, ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση.
 8. Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβλημάτων
 9. Οργανωτική και αναλυτική ικανότητα.
 10. Πολύ καλές επικοινωνιακές δυνατότητες.
 11. Χρήση λογισμικού γραφείου, εργαλείων αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 12. Χρήση της Αγγλικής γλώσσας στο γραπτό κυρίως λόγο

Ο πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορεί να αυτοαπασχοληθεί παρέχοντας ατομικές υπηρεσίες δημιουργώντας τη δική του επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών. Οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει μέσα από την αυτοαπασχόληση καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που ορίζεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα, ενώ σε σύνθετες επιχειρήσεις όπου απαιτείται η συνεργασία περισσότερων ειδικοτήτων δεν υπάρχει περιορισμός. Το ίδιο συμβαίνει και για τις επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών όπου η συνεργασία με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και η ύπαρξη των κατάλληλων πόρων μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη επιχειρήσεων στην πλειοψηφία των αγορών. Οι ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης για τον απόφοιτο των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι κατά πολύ περισσότερες σε σύγκριση με τον απόφοιτο οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, δεδομένου ότι ένας από τους κρισιμότερους συντελεστές επιτυχίας μιας επιχείρησης είναι οι διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες των στελεχών της. Επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το τμήμα περιλαμβάνεται στους σχετικούς διαγωνισμούς του δημοσίου για διοικητικά στελέχη καθώς και στις προκηρύξεις της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) για την απόκτηση εξειδίκευσης στην διδακτική, προκειμένου οι απόφοιτοι του τμήματος να μπορούν να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητάς τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μια διέξοδος για τους αποφοίτους που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση όπου απαιτούνται συμπληρωματικές σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Master και Διδακτορικό), εμπειρία κατάλληλου επιπέδου, και ερευνητική δραστηριότητα, που ποικίλουν ανάλογα με την προκηρυσσόμενη βαθμίδα.    

Skip to content