Έναρξη πτυχιακής εργασίας

Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας είναι ένα απαιτητικό καθήκον και προσφέρει στο/στη φοιτητή/τρια τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια της φοίτησης του και να υλοποιήσει μία μελέτη μόνος/η του με την επίβλεψη του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να διερευνήσει σε βάθος ένα ερευνητικό αντικείμενο που τον/την ενδιαφέρει εφαρμόζοντας μία μεθοδική και επιστημονική προσέγγιση.

Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια και να απαντά σε ένα ή περισσότερα ερευνητικά ερωτήματα. Η έρευνα θα πρέπει να αφορά ερευνητικά αντικείμενα που έχουν σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος, δηλαδή με την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, την πληροφορική και τον τουρισμό.

Οι φοιτητές θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες του τμήματος για να επιλέξουν και κατοχυρώσουν κάποιο θέμα. Ο επιβλέπων καθηγητής αναλαμβάνει να καταθέσει στη γραμματεία του τμήματος το υπογεγραμμένο έντυπο ανάθεσης πτυχιακής, με το οποίο αναθέτει ένα θέμα πτυχιακής εργασίας σε ένα φοιτητή. Ο επιβλέπων θα πρέπει να παραδώσει στο φοιτητή ένα αντίγραφο του εντύπου ανάθεσης πτυχιακής εργασίας.

Εκπόνηση και ολοκλήρωση πτυχιακής εργασίας

Ο φοιτητής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον επιβλέπων καθηγητή ο οποίος παρακολουθεί την πορεία της εργασίας και συμβουλεύει τον φοιτητή. Ο επιβλέπων ορίζει πότε ο φοιτητής θα πρέπει να παραδώσει την εργασία ώστε να έχει τον χρόνο για να την αξιολογήσει εγκαίρως. Ο επιβλέπων καθορίζει επίσης τι θα περιλαμβάνει η εργασία, τα περιεχόμενα της, πότε ο φοιτητής θα ενημερώνει τον επιβλέπων για την πορεία της εργασίας, κ.ά. Δεν είναι αποδεκτό ο φοιτητής να μην επικοινωνεί και συνεργάζεται με τον επιβλέπων καθηγητή για ένα ή περισσότερα εξάμηνα.

Ο φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει την πτυχιακή εργασία του και να την παρουσιάσει στο τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου στο οποίο την ξεκίνησε. Πιο συγκεκριμένα:

 • Εάν ο φοιτητής ξεκίνησε την πτυχιακή του εργασία στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου, θα πρέπει να την παρουσιάσει πριν το τέλος της εξεταστικής του Φεβρουαρίου
 • Εάν ο φοιτητής ξεκίνησε την πτυχιακή του εργασία στην αρχή του εαρινού εξαμήνου, θα πρέπει να την παρουσιάσει πριν το τέλος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου

Ο φοιτητής θα πρέπει να παραδώσει στον επιβλέπων καθηγητή ΕΓΚΑΙΡΩΣ την εργασία ώστε ο καθηγητής να έχει τον απαραίτητο χρόνο να ελέγξει την εργασία, να προτείνει τυχόν διορθώσεις και να οργανώσει την εξέτασή της από τριμελή επιτροπή. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν προλάβει να ολοκληρώσει την εργασία του μέσα σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, τότε μπορεί να ζητήσει παράταση από τον επιβλέπων. Ο επιβλέπων δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει παράταση. Εάν όμως συμφωνήσει να δώσει παράταση, τότε θα πρέπει να παραδώσει στη γραμματεία του τμήματος έγγραφο παράτασης υποβολής της πτυχιακής, στο οποίο θα αναφέρει την τελική ημερομηνία υποβολής της πτυχιακής εργασίας. Ο επιβλέπων θα πρέπει να παραδώσει και στο φοιτητή ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου. Με αυτό το έγγραφο ο καθηγητής δεσμεύεται να υποστηρίξει τον φοιτητή στην εργασία που του ανέθεσε, καθώς και να την εξετάσει ακόμη κι αν έχει λήξει η σύμβασή του με το τμήμα. Εάν δεν συμφωνηθεί η παράταση υποβολής της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει ένα νέο θέμα από κάποιο άλλο καθηγητή στην αρχή του επόμενου εξαμήνου.

Εάν ο επιβλέπων καθηγητής ή ο φοιτητής δεν είναι ικανοποιημένοι από τη μεταξύ τους συνεργασία, τότε μπορούν να ακυρώσουν την ανάθεση της διπλωματικής. Σε αυτή την περίπτωση ο φοιτητής θα πρέπει να αναλάβει ένα νέο θέμα στην αρχή του επόμενου εξαμήνου. Η γραμματεία του τμήματος πρέπει να ενημερωθεί για την ακύρωση της διπλωματικής.

Αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια και το/τη δεύτερο/η και τρίτο/η βαθμολογητή/τρια.

Εφόσον η πτυχιακή εργασία κατατεθεί έγκαιρα, οι αξιολογητές/τριες συμπληρώνουν το έντυπο εξέτασης με τη βαθμολογία της εργασίας. Ο τελικός βαθμός της πτυχιακής εργασίας είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας της επιτροπής αξιολόγησης.

Η βαθμολογία της πτυχιακής αντανακλά την ποιότητα εργασίας του/της φοιτητή/τριας καθώς και τη συμβολή της σε στα ερευνητικά πεδία της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, της πληροφορικής και του τουρισμού.

Η επιτροπή αξιολογεί την εργασία σύμφωνα με διάφορα κριτήρια, τα οποία και είναι:

 • Ο/Η φοιτητής/ φοιτήτρια αποδεικνύει με την εργασία του ότι έχει αναπτύξει τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες ώστε να διερευνήσει αποτελεσματικά τα ερευνητικά ερωτήματα και τις υποθέσεις εργασίας με αντικειμενικό και επιστημονικό τρόπο
 • Υπάρχει συνεισφορά της εργασίας στο πεδίο έρευνας
 • Η εργασία δεν έχει ορθογραφικά και συντακτικά λάθη
 • Η εργασία είναι προϊόν του/της φοιτητή/τριας και δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής ή αντιγραφής
 • Ο/Η φοιτητής/ φοιτήτρια εστιάζει στη διερεύνηση ενός ερωτήματος, μιας υπόθεσης ή ενός προβληματισμού
 • Χρήση επιστημονικών μεθόδων ανάλυσης
 • Τεκμηριωμένη ερευνητική μέθοδος
 • Αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας
 • Αντικειμενική παρουσίαση των αποτελεσμάτων
 • Η έρευνα βασίζεται σε αληθινά στοιχεία, χωρίς αλλοιώσεις ή παραποιήσεις αποτελεσμάτων
 • Το κείμενο έχει ορθή δομή και ροή και είναι κατανοητό
 • Έχει γίνει πολύ καλή βιβλιογραφική ανασκόπηση της ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας
 • Έχουν χρησιμοποιηθεί αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές όπως επιστημονικά άρθρα από περιοδικά
 • Είναι ακριβείς οι βιβλιογραφικές αναφορές
 • Είναι τεκμηριωμένη η σύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών

Όλα τα παραπάνω κριτήρια καθορίζουν την τελική βαθμολογία που θα λάβει ο/η φοιτητής/τρια. Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται από την κρίση και των τριών καθηγητών, ενώ ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων ποια θα είναι η βαθμολογία της εργασίας.

Η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας κατατίθεται από την επιτροπή αξιολόγησης εντός των προθεσμιών της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου.

Εργασίες με βαθμολογίες εννέα και άνω θα πρέπει να είναι άρτια δομημένες, και καλογραμμένες ώστε να καλύπτουν τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι εργασίες που βαθμολογούνται στη μέγιστη κλίμακα (9,5 – 10) θα πρέπει εκτός των παραπάνω να προσφέρουν και νέα γνώση στα ερευνητικά πεδία της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, της πληροφορικής και του τουρισμού. Οι ερευνητικές αυτές εργασίες θα είναι ικανές να δημοσιοποιηθούν σε συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά.

Η λογοκλοπή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα με προεκτάσεις ανάλογες με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή, η ελάχιστη ποινή είναι ο μηδενισμός της εργασίας. Η ποινή εφαρμόζεται ακόμη και όταν διαπιστωθεί η λογοκλοπή μετά την λήψη πτυχίου, με αποτέλεσμα την ανάκληση του τίτλου σπουδών. Εάν διαπιστωθεί ότι η εργασία δεν αποτελεί προϊόν εργασίας του/της φοιτητή/τριας που την παρουσιάζει τότε μηδενίζεται. Στην περίπτωση αυτή, ο/η φοιτητής/τρια δεν μπορεί να αναλάβει ξανά το ίδιο ή παρεμφερές θέμα ούτε να έχει τον/την ίδιο/α επιβλέποντα/ουσα.

 

Εξέταση πτυχιακής εργασίας

Όταν ο επιβλέπων εκπαιδευτικός εγκρίνει το αίτημα του φοιτητή για την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, τότε θα πρέπει να ορίσει δυο ακόμη καθηγητές οι οποίοι θα αποτελέσουν την τριμελή επιτροπή εξέτασης της πτυχιακής εργασίας. Η τριμελής επιτροπή συμφωνεί με τον εξεταζόμενο φοιτητή για την ημέρα και ώρα παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας. Ο επιβλέπων θα πρέπει να στείλει σχετική ανακοίνωση στη γραμματεία του τμήματος ώστε να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενος για την ημέρα, ώρα και τόπο παρουσίασης. Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών είναι ανοιχτές για παρακολούθηση από το κοινό.

Ο φοιτητής παραδίδει στον επιβλέπων την ημέρα της παρουσίασης τα εξής: 1) ένα αντίτυπο της διπλωματικής εργασίας, 2) την υπεύθυνη δήλωση περί λογοκλοπής, 3) ένα δίσκο CD ή DVD που θα περιέχει το κείμενο της διπλωματικής σε μορφή pdf, καθώς και 4) ότι άλλα αρχεία ή στοιχεία περιλαμβάνει η εργασία. Στο CD ή DVD θα πρέπει να αναγράφεται με μαρκαδόρο ή τυπωμένα:

 • η φράση “ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ”,
 • το όνομα του τμήματος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων),
 • ο τίτλος της πτυχιακής,
 • το όνομα και αριθμός μητρώου του φοιτητή,
 • το όνομα του επιβλέπων,
 • Ο μήνας και το έτος παρουσίασης (πχ Μάρτιος 2012)

Μετά από την επιτυχή εξέταση της πτυχιακής εργασίας, ο επιβλέπων καθηγητής παραδίδει στη γραμματεία του τμήματος τα εξής: 1) το αντίτυπο της πτυχιακής εργασίας, 2) την υπεύθυνη δήλωση περί λογοκλοπής, 3) το CD ή DVD και 4) το συμπληρωμένο ειδικό έντυπο-βαθμολόγιο.

Στην περίπτωση που η πτυχιακή εργασία ανατέθηκε σε δυο φοιτητές, αυτοί βαθμολογούνται ξεχωριστά. Ο επιβλέπων θα πρέπει να υποβάλλει στη γραμματεία του τμήματος διαφορετικό βαθμολόγιο για κάθε φοιτητή.

Χρήσιμα έντυπα

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο