Υποτροφίες

Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ.Α’ 195/6-9-2011) άρθρο 54 παρ. 2, τα ιδρύματα μπορούν να παρέχουν ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με υποχρέωση, εκ μέρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα ώρες μηνιαίως σε υπηρεσίες του Ιδρύματος (π.χ. εργαστήρια, βιβλιοθήκες κ.α.).

Η διαδικασία για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ως εξής:

 1. Κατανομή ανταποδοτικών υποτροφιών στα Τμήματα από τη Σύγκλητο του Π.Δ.Μ.
  με χρηματοδότηση είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε από τον ΕΛΚΕ.
 2. α. Ορισμός από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων i) του είδους της απασχόλησης των
  φοιτητών π.χ. εργαστήρια, βιβλιοθήκες, ii) της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης
  των αιτήσεων-δικαιολογητικών, iii) ορισμός Υπευθύνου για το πρόγραμμα των
  ανταποδοτικών υποτροφιών στο κάθε Τμήμα, iv) του χρονικού διαστήματος
  υποβολής των αιτήσεων καθώς και v) των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων.                                                                                                                                  β. Αποστολή αποφάσεων στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων και τυπική έγκριση από
  τον ΕΛΚΕ ή τη Σύγκλητο.                                                                                                                                                                                                                                  γ. Ανάρτηση προκήρυξης στην ιστοσελίδα των Τμημάτων και στον πίνακα
  ανακοινώσεων από τις Γραμματείες (Υπόδειγμα Προκήρυξης – Παράρτημα Α).
 3. α. Έγκριση ονομάτων επιλεγέντων φοιτητών από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων.                                                                                                                              β. Κοινοποίηση εγκριθέντων επιτυχόντων στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων. Η
  έγκριση θα συνοδεύεται με απόσπασμα πρακτικών.                                                                                                                                                                                   γ. Επικύρωση των παραπάνω διαδικασιών από τον ΕΛΚΕ ή τη Σύγκλητο.                                                                                                                                           δ. Κοινοποίηση της απόφασης της Συγκλήτου στις Γραμματείες από το Τμήμα
  Ακαδημαϊκών Θεμάτων, αποστολή υποδείγματος σύμβασης και λοιπών εντύπων.
 4. ε. Ενημέρωση των δικαιούχων φοιτητών από τις Γραμματείες των Τμημάτων και
  υπογραφή συμβάσεων.

Έρευνα και αριστεία

Στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Τμήματα και Σχολές) μπορεί να χορηγεί σε φοιτητές του βραβεία και υποτροφίες αριστείας. Πηγές χρηματοδότησης μπορεί να είναι δωρεές, χορηγίες ή κληροδοτήματα και άλλες νόμιμες πηγές.Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, όταν αυτοί δεν προβλέπονται από τον χορηγό ή από τον δωρητή, καθορίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου.
Με στόχο την ακαδημαϊκή και ερευνητική ανέλιξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην οποία συμβάλλει η έρευνα, το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (συμπεριλαμβάνονται οι καθηγητές επί θητεία, EEΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (των τριών κύκλων σπουδών: 6, 7 και 8) καλούνται να συμμετάσχουν σε διαθεματικές εργασίες, προς δημοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά (blind peer review process), σε συνεργασία και με άλλους ερευνητές όπου κρίνεται απαραίτητο.
H υποβολή των ερευνητικών εργασιών θα πραγματοποιείται από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2020, για τις ερευνητικές εργασίες που δημοσιεύονται στο αμέσως προηγούμενο έτος, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΕΛΚΕ. Αποδεκτές για αξιολόγηση είναι οι εργασίες που έχουν δημοσιευτεί (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) στα οριζόμενα παραπάνω περιοδικά
της βάσης Scopus.
Οι τρεις (3) καλύτερες εργασίες στην Οικονομική Σχολή θα βραβευθούν ως εξής:
Στο 1ο βραβείο θα αποδοθούν 4.000 Ευρώ,
Στο 2ο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ,
Στο 3ο βραβείο θα αποδοθούν 2.000 Ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Κανονισμός Χορήγησης Ανταποδοτικών Υποτροφιών

Κανονισμός Επιβράβευσης Έρευνας και Αριστείας
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο