Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας παρέχει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσίακαι τους εσωτερικούς κανονισμούς του, τη δυνατότητα διεξαγωγήςΜεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε ερευνητές/τριες, κατόχους διδακτορικούτίτλου, σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικάαντικείμενα των Τμημάτων του αλλά και σε συγγενή πεδία.Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μ.Ε. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι οι ακόλουθοι:

  • Η δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας
  • Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών πεδίων στα τμήματα του Πανεπιστημίου
  • Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία είναι συναφή με το επιστημονικό πεδίο τηςδιδακτορικής διατριβής του /της μεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/τριας
  • Η συμβολή στην κάλυψη ερευνητικών αναγκών των τμημάτων
  • Η μεταφορά τεχνογνωσίας
  • Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της
  • Η ανάδειξη της ποιότητας και του ακαδημαϊκού κύρους του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και η διεθνής του διάκριση

 

Χρήσιμο έντυπο

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο