Το Πρόγραμμα Σπουδών για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Για τις αντιστοιχίες πατήστε εδώ:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ      
Α/Α Κωδικ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Κατηγορία Θ ECTS
1 Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο ΓΥΥ Y 3 6
2 Μαθηματικά ΓΥΥ Y 3 6
3 Εισαγωγή στη Στατιστική ΓΥΥ Y 3 6
4 Λογιστική ΓΥΥ Y 3 6
5 Μικροοικονομική Ι ΓΥΥ Y 3 6
Σύνολα: 15 30
   
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ      
Α/Α Κωδικ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Κατηγορία Θ ECTS
1 Εισαγωγή στο Δίκαιο ΓΥΥ Υ 3 6
2 Μικροοικονομική ΙΙ ΓΥΥ Υ 3 6
3 Εφαρμοσμένη Στατιστική ΓΥΥ Υ 3 6
4 Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΓΥΥ Υ 3 6
5 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΓΥΥ Υ 3 6
Σύνολα: 15 30
   
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ      
Α/Α Κωδικ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Κατηγορία Θ ECTS
1 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΓΥΥ Υ 3 6
2 Προγραμματισμός Η/Υ ΓΥΥ Υ 3 6
3 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ΓΥΥ Υ 3 6
4 Εισαγωγή στην Οικονομετρία ΓΥΥ Υ 3 6
5 Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης ΓΥΥ Υ 3 6
Σύνολα: 15 30
   
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ      
Α/Α Κωδικ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Κατηγορία Θ ECTS
1 Τεχνολογίες Πολυμέσων ΓΥΥ Υ 3 6
2 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία ΓΥΥ Υ 3 6
3 Διοίκηση έργων ΓΥΥ Υ 3 6
4 Κλαδική Λογιστική ΓΥΥ Υ 3 6
5 Αρχές Μάρκετινγκ ΓΥΥ Υ 3 6
Σύνολα: 15 30
   
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ      
Α/Α Κωδικ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Κατηγορία Θ ECTS
1 Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΕΥΥ Υ 3 6
2 Διοικητική Λογιστική ΓΥΥ Υ 3 6
3 Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ΕΥΥ Υ 3 6
4 Μακροοικονομική ΓΥΥ Υ 3 6
5 Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων ΕΥΥ Υ 3 6
Σύνολα: 15 30
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ      
Α/Α Κωδικ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Κατηγορία Θ ECTS
1 Στρατηγική Επιχειρήσεων ΓΥΥ Υ 3 6
2 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΓΥΥ Υ 3 6
3 Βάσεις Δεδομένων Ι ΕΥΥ Υ 3 6
4 Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΓΥΥ Υ 3 6
5 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ ΓΥΥ Υ 3 6
Σύνολα: 15 30
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ      
Α/Α Κωδικ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Κατηγορία Θ ECTS
1 Υπολογιστική Νέφους ΕΥΥ Υ 3 6
2 Εμπορικό Δίκαιο ΕΥΥ Υ 3 6
3 Επιχειρησιακή Έρευνα ΓΥΥ Υ 3 6
Επιλογή 2 μαθημάτων από μία εκ των κατευθύνσεων  
 
Κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (δύο από τα παρακάτω)    
4 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ ΕΔΕ ΥΕ 3 6
5 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΕΔΕ ΥΕ 3 6
6 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή και Ευχρηστία ΕΔΕ ΥΕ 3 6
7 Τεχνολογία Λογισμικού ΕΔΕ ΥΕ 3 6
8 Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ΙΙ ΕΔΕ ΥΕ 3 6
9 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΕΔΕ ΥΕ 3 6
10 Κοινωνιολογία ΕΔΕ ΥΕ 3 6
Σύνολα: 15 30
Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων (δύο από τα παρακάτω)    
4 Συμπεριφορά Καταναλωτή ΕΔΕ ΥΕ 3 6
5 Σύγχρονη Οικονομία Βαλκανικών και Παραευξείνιων Χωρών ΕΔΕ ΥΕ 3 6
6 Αναλογιστικά Μαθηματικά ΕΔΕ ΥΕ 3 6
7 Μεθοδολογία Έρευνας ΕΔΕ ΥΕ 3 6
8 Κοινωνιολογία ΕΔΕ ΥΕ 3 6
Σύνολα: 15 30
Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (δύο από τα παρακάτω)    
4 Αρχές Τουρισμού ΕΔΕ ΥΕ 3 6
5 Διοίκηση Επισιτισμού ΕΔΕ ΥΕ 3 6
6 Τουριστική Γεωγραφία ΕΔΕ ΥΕ 3 6
7 Οικονομική του Τουρισμού ΕΔΕ ΥΕ 3 6
8 Έρευνα Τουριστικής Αγοράς ΕΔΕ ΥΕ 3 6
9 Τουριστική Πολιτική ΕΔΕ ΥΕ 3 6
10 Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων ΕΔΕ ΥΕ 3 6
11 Σχεδιασμός & Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών ΕΔΕ ΥΕ 3 6
12 Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό ΕΔΕ ΥΕ 3 6
13 Κοινωνιολογία ΕΔΕ ΥΕ 3 6
Σύνολα: 15 30
Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ      
Α/Α Κωδικ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Κατηγορία Θ ECTS
1 Δίκτυα Υπολογιστών ΕΥΥ Υ 3 6
2 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΕΥΥ Υ 3 6
3 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακό Χάσμα ΓΥΥ Υ 3 6
Επιλογή 2 μαθημάτων από μία εκ των κατευθύνσεων    
   
Κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (δύο από τα παρακάτω)    
4 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι ΕΔΕ ΥΕ 3 6
5 Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών ΕΔΕ ΥΕ 3 6
6 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΥΥ ΥΕ 3 6
7 Αρχιτεκτονική Η/Υ ΕΔΕ ΥΕ 3 6
8 Λειτουργικά Συστήματα ΕΔΕ ΥΕ 3 6
9 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΔΕ ΥΕ 3 6
10 Πληροφορική στην Εκπαίδευση ΕΔΕ ΥΕ 3 6
11 Αρχές Πληροφορικής ΕΔΕ ΥΕ 3 6
Σύνολα: 15 30
   
Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων (δύο από τα παρακάτω)    
4 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΔΕ ΥΕ 3 6
5 Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί και πολιτικές σύγκλισης ΕΔΕ ΥΕ 3 6
6 Μη-παραμετρική Στατιστική ΕΔΕ ΥΕ 3 6
7 Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας ΕΔΕ ΥΕ 3 6
8 Αρχές Πληροφορικής ΕΔΕ ΥΕ 3 6
Σύνολα: 15 30
Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (δύο από τα παρακάτω)    
4 Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού ΕΔΕ ΥΕ 3 6
5 Οργάνωση και Λειτουργία Ταξ. Βιομηχανίας ΕΔΕ ΥΕ 3 6
6 Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΕΔΕ ΥΕ 3 6
7 Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία ΕΔΕ ΥΕ 3 6
8 Οινοτουρισμός ΕΔΕ ΥΕ 3 6
9 Ελληνική Οικονομία ΕΔΕ ΥΕ 3 6
10 Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου στον Τουρισμό ΕΔΕ ΥΕ 3 6
11 Διοίκηση Επισιτισμού ΙΙ ΕΔΕ ΥΕ 3 6
12 Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ ΕΔΕ ΥΕ 3 6
13 Αρχές Πληροφορικής ΕΔΕ ΥΕ 3 6
Σύνολα: 15 30

 

    ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ        
1 Αγγλική Ορολογία Ι ΠΡ
2 Αγγλική Ορολογία ΙΙ ΠΡ
3 Αγγλικά για Τεχνολογία Πληροφορικής ΠΡ
4 Ξενόγλωσση Τουριστική Ορολογία ΠΡ
5 Ρωσική Γλώσσα Ι ΠΡ
6 Ρωσική Γλώσσα ΙΙ ΠΡ
7 Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ ΠΡ
   
Περιγραφή
ΓΥΥ = Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά
ΕΥΥ = Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά
ΕΔΥ = Μαθήματα Ειδικότητας Υποχρεωτικά
ΕΔE = Μαθήματα Ειδικότητας Επιλογής

Απαιτήσεις για λήψη πτυχίου: Απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 5 μαθήματα ανά εξάμηνο, δηλαδή συνολικά σε 40 μαθήματα (40 μαθήματα x 6 ECTS = 240 ECTS ), και ειδικότερα απαιτείται:

  • Επιτυχής εξέταση σε όλα μαθήματα της κατηγορίας Υ (Υποχρεωτικά) που θα προσφέρονται στο ΠΣ (36 μαθήματα).
  • Επιτυχής εξέταση σε 4 μαθήματα της κατηγορίας ΥΕ (Επιλογής) του ΠΣ. Τα ΥΕ μαθήματα επιλέγουν οι φοιτητές του Ζ και Η εξαμήνου (2 ανά εξάμηνο) από μία από τις τρεις κατευθύνσεις: α) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, γ) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Εξυπακούεται ότι η επιλογή κατεύθυνσης θα είναι ίδια και για τα δύο εξάμηνα Ζ και Η.

Ο βαθμός του πτυχίου  ορίζεται ως ο απλός αριθμητικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Βαθμολογική κλίμακα: 5,00–6,49 «Καλώς»,  6,50–8,49 «Λίαν Καλώς», 8,50–10 «Άριστα».    

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο