Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ουσιαστική συνεισφορά των ερευνητών στην εξέλιξη της γνώσης και των εφαρμογών στο πεδίο της Οργάνωσης και της Διοίκησης των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα  διδακτορικών σπουδών αποσκοπεί στην διεξαγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς/γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ώστε οι διδάκτορες του τμήματος να είναι σε θέση να στελεχώσουν Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν τις εξής δύο προϋποθέσεις:

  1. Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
  2. Είναι κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του ν. 4485/2017)

 

Χρήσιμο έντυπο

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο