Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι φοιτητές έπειτα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς ώστε να κατοχυρώσουν κάποιο θέμα. Ο επιβλέπων εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να καταθέσει (τυπωμένο και υπογεγραμμένο) στη γραμματεία του τμήματος ειδικό έντυπο, με το οποίο αναθέτει κάποιο θέμα πτυχιακής εργασίας σε φοιτητή. Ένα αντίγραφο της ανάθεσης πρέπει να δώσει ο επιβλέπων και στον φοιτητή. Ο φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει την πτυχιακή εργασία του και να την παρουσιάσει ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΗΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ. Συγκεκριμένα: – εάν ξεκίνησε την πτυχιακή στην αρχή του Χειμερινού εξαμήνου, πρέπει να την παρουσιάσει πριν το τέλος της εξεταστικής του Φεβρουαρίου, – εάν ξεκίνησε την πτυχιακή του στην αρχή του Εαρινού εξαμήνου, θα πρέπει να την παρουσιάσει πριν το τέλος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Ο φοιτητής πρέπει να παραδώσει στον επιβλέποντα ΕΓΚΑΙΡΩΣ την εργασία ώστε να έχει τον απαραίτητο χρόνο να ελέγξει την εργασία, να προτείνει τυχόν διορθώσεις και να κανονίσει την εξέτασή της από 3μελή επιτροπή. Εννοείται ότι ο φοιτητής συνεργάζεται στενά με τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό ο οποίος παρακολουθεί συνεχώς την πορεία της εργασίας και συμβουλεύει τον φοιτητή. Επίσης ο επιβλέπων ορίζει στον φοιτητή πότε πρέπει να του παραδώσει την εργασία ώστε να έχει τον χρόνο να την αξιολογήσει εγκαίρως. Ο επιβλέπων καθορίζει τι θα περιλαμβάνει η εργασία, πως θα είναι γραμμένη, τι πρέπει να περιέχει ώστε να είναι επιτυχής, κάθε πότε ο φοιτητής θα ενημερώνει τον επιβλέποντα για την πορεία της εργασίας, κλπ. Φαινόμενα όπου ο φοιτητής “εξαφανίζεται” για ένα ή περισσότερα εξάμηνα και έπειτα εμφανίζεται, πολλές φορές τελευταία στιγμή, ζητώντας να εξεταστεί είναι απαράδεκτα. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν προλάβει να τελειώσει την εργασία του μέσα σε 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο, μπορεί να ζητήσει παράταση από τον επιβλέποντα. Ο επιβλέποντας δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει παράταση. Εάν συμφωνήσει να δώσει παράταση, τότε πρέπει να καταθέσει στη γραμματεία του τμήματος ειδικό έγγραφο όπου θα αναφέρει μέχρι πότε δίνει παράταση στον φοιτητή ώστε να τελειώσει την εργασία του. Ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου πρέπει να δώσει και στον φοιτητή, ώστε να είναι ενήμερος. Με αυτό το έγγραφο ο εκπαιδευτικός ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να υποστηρίξει τον φοιτητή στην εργασία που του ανέθεσε, καθώς και να την εξετάσει, ακόμη κι αν έχει λήξει η σύμβασή του με το τμήμα. Εάν δεν συμφωνηθεί παράταση, ο φοιτητής χάνει το θέμα και πρέπει να πάρει νέο από άλλο εκπαιδευτικό στην αρχή του επόμενου εξαμήνου. Επίσης, αν ο επιβλέπων ή ο φοιτητής δεν είναι ικανοποιημένοι από την μεταξύ τους συνεργασία, μπορούν να ακυρώσουν την ανάθεση της διπλωματικής. Και σε αυτή την περίπτωση ο φοιτητής θα πρέπει να αναλάβει νέο θέμα στην αρχή του επόμενου εξαμήνου. Η γραμματεία του τμήματος πρέπει να ενημερωθεί για την ακύρωση της διπλωματικής. Όταν ο επιβλέπων εκπαιδευτικός εγκρίνει το αίτημα του φοιτητή για παρουσίαση της πτυχιακής του, βρίσκει άλλους 2 εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν την 3μελή επιτροπή εξέτασης της πτυχιακής εργασίας. Σε συνεννόηση με τον εξεταζόμενο φοιτητή συμφωνούν για την ημέρα και ώρα παρουσίασης της πτυχιακής. Ο επιβλέπων τότε πρέπει να στείλει σχετική ανακοίνωση στη Γραμματεία του τμήματος ώστε να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενος για την ημέρα, ώρα και τόπο παρουσίασης. Η παρουσιάσεις των πτυχιακών είναι υποχρεωτικά ανοιχτές για παρακολούθηση στο κοινό (δηλαδή ο καθένας μπορεί να παρακολουθήσει). Ο φοιτητής την ημέρα της παρουσίασης δίνει στον επιβλέποντα ένα αντίτυπο της διπλωματικής, μαζί με έναν δίσκο CD ή DVD που θα περιέχει το κείμενο της διπλωματικής σε μορφή pdf, καθώς και ότι άλλα αρχεία ή στοιχεία περιλαμβάνει η εργασία. Στο CD ή DVD πρέπει να αναγράφεται με μαρκαδόρο ή τυπωμένα: – η φράση “ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ”, – το όνομα του τμήματος (ΑΕΙ Δυτ. Μακεδονίας – Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων…), – ο τίτλος της πτυχιακής, – το όνομα και αριθμός μητρώου του φοιτητή, – το όνομα του επιβλέποντα, – η χρονιά παρουσίασης (πχ Μάρτιος 2012). Το αντίτυπο, μαζί με το CD ή DVD, και με το συμπληρωμένο ειδικό έντυπο-βαθμολόγιο παραδίδονται ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ (και όχι από τον φοιτητή) στη γραμματεία του τμήματος, ΜΕΤΑ την επιτυχή εξέταση της πτυχιακής εργασίας. Σε περιπτώσεις όπου η πτυχιακή ανατέθηκε σε 2 φοιτητές (σαν ομάδα), αυτοί βαθμολογούνται χωριστά και στη Γραμματεία κατατίθενται διαφορετικά βαθμολόγια για τον καθένα τους. Από τους παρακάτω συνδέσμους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να “κατεβάσουν” τα έντυπα:

  1. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ
Skip to content