Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης

  1. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης(συμπληρωμένο/με υπογραφές-σφραγίδες)

  1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης(μία πρωτότυπη και μία φωτοτυπία)

  1. Έκθεση αξιολόγησης από τον επόπτη φορέα απασχόλησης

(σελ 16-17 του βιβλίου πρακτικής άσκησης ή σε μία ξεχωριστή σελίδα Α4 με υπογρ./σφραγ. από το φορέα)

  1. Έκθεση αξιολόγησης από τον επόπτη εκπαιδευτικό(σε ξεχωριστή σελίδα Α4)

  1. Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης(συμπληρωμένα κι από τον φοιτητή κι από τον φορέα απασχόλησης)

  1. Έντυπο-ΙΙ Λήξης Προγράμματος Πληροφοριακών Στοιχείων Ωφελούμενων

  1. Αποδεικτικά παραστατικών πληρωμής από τον φορέα απασχόλησης

Λήξη πρακτικής άσκησης

Skip to content