Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά

Από την 1η Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με την με αριθ. οικ. 4241/127/30.01.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 173/τ.Β/30-01-2019) το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04 €) και η αποζημίωση των πρακτικά ασκούμενων ανέρχεται σε 580,801 € μηνιαίως ( 29,04  x 80% = 23,232 x 25 ημερομίσθια = 580,80).

α) Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας), μέσω της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του, με χρηματοδότηση από την Πράξη “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας”, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό των 280.00€ μηνιαίως (269.89€ καθαρό ποσό + 10.11€ ασφαλιστικές εισφορές) και

β) ο φορέας απασχόλησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον/στην ασκούμενο/νη φοιτητή/τρια, μηνιαίως τη διαφορά από το αναλογούν ποσό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την πρακτική άσκηση των φοιτητών των ΤΕΙ.

Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση ο φορέα απασχόλησης οφείλει να καταβάλλει: 580.80 – 269.89 = 310.91€/μήνα

Ο «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων & Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)» θα καταβάλλει ως αποζημίωση στον ασκούμενο σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης το ποσό των χιλίων εξακοσίων ογδόντα ευρώ το εξάμηνο (280,00€ x 6 μήνες=1.680,00€) τμηματικά ή συνολικά με το πέρας της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Π.Α., από επιχορήγηση της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020  μετά από εντολή εκταμίευσής της και σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησής της, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο τραπεζικό υπόλοιπο στον λογαριασμό της. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της Π.Α., η παραπάνω δαπάνη είναι μη επιλέξιμη.

Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται η ασφαλιστική κάλυψη ποσοστού 1% κατά επαγγελματικού κινδύνου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά (Ε5/1303/86 κοινή υπουργική απόφαση & 100/124/29.5.86 εγκύκλιος του ΙΚΑ) και θα καλυφθεί από κονδύλια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020.

Βάσει της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (ΦΕΚ Β’ 3520/19-9-2019) θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3.4 για έναρξη, μεταβολή, λήξη μαθητείας και το έντυπο Ε3.5 για έναρξη, μεταβολή, λήξη πρακτικής άσκησης.

Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 θα πρέπει να είναι συνημμένη η σύμβαση πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το σπουδαστή / φοιτητή και το εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΙΕΚ,ΤΕΙ,ΑΕΙ) ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

Τα έντυπα υποβάλλονται το αργότερο πριν από την έναρξη της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης, τα έντυπα υποβάλλονται το αργότερο σε 4 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διακοπής ή λήξης.

Σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου (οργάνωση χρόνου μαθητείας ή πρακτικής άσκησης) τα έντυπα υποβάλλονται ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ημέρα της αλλαγής και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τα έντυπα υποβάλλονται χειρόγραφα στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΣΕΠΕ / ΟΑΕΔ με τις ανάλογες προβλεπόμενες κυρώσεις.

Υπόχρεοι υποβολής των εντύπων που δεν οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΕΦΚΑ (δεν είχαν απασχολήσει ποτέ πριν προσωπικό, δεν έχουν λάβει ΑΜΕ ΙΚΑ και η σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν περιλαμβάνει όρο υποχρέωσης ασφάλισης του σπουδαστή / φοιτητή), εξαιρούνται της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων μέχρι τον συγχρονισμό του ΠΔ ΕΡΓΑΝΗ, οπότε η υποβολή θα πρέπει να γίνεται έως τότε χειρόγραφα στις κατά τόπους Υπηρεσίες.

Το έντυπο Ε3.5 (πρακτική άσκηση) υποβάλλεται από 1/10/2019.

Αμοιβή πρακτικής άσκησης

Ασφάλιση πρακτικής άσκησης

Πληροφοριακό σύστημα Εργάνη

Skip to content