Μέλη ΕΔΙΠ

Επώνυμο/Όνομα Θέση Ειδικότητα Τηλέφωνο e-mail
Μολασιώτης Βασίλειος

CV

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό/Εργαστηριακός Καθηγητής Ηλεκτρονικός Μηχανικός Π.Ε.

MSc “ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ”

2462061614 vmolasiotis@uowm.gr