Ανακοίνωση Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης:

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μία (1) κενή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), με εισαγωγική βαθμίδα Δ’ και αντικείμενο «Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για εφοδιαστικά δίκτυα» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ3805/16-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΡΤ469Β7Κ-ΟΚΣ) δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 752/26-03-2021 τ.Γ’.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (1) μηνός από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (υπεύθυνος κ. Δημήτριος Νικολάου, διεύθυνση: 6ο χιλ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Γρεβενών Κοζάνης, τ.κ. 51100, τηλ. 24620-61600 και κατά τις ώρες: 11:00 – 13:00) ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας www.uowm.gr.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 01-05-2021

Σχετικά Έγγραφα

6ΚΡΤ469Β7Κ-ΟΚΣ για ΕΔΙΠ

Ανακοίνωση για Μετακίνηση των Φοιτητών για Σίτιση

Σύμφωνα με το αριθμ. 35762/Ζ1/30-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα σίτισης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω e-mail προς αποφυγήν και περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού, στους/στις αρμόδιους υπαλλήλους ανά πόλη για τη Φοιτητική Μέριμνα του Ιδρύματος, για να λάβουν τη σχετική βεβαίωση ώστε να μετακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη (2km), με τη χρήση του κωδικού 2, στα εστιατόρια του Π.Δ.Μ στην πόλη που φοιτούν στις παρακάτω περιγραφόμενες διευθύνσεις:

Για τα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στα Γρεβενά:
Υπόψη: Δήμζα Χρυσούλας
Τηλ: 24620 61607
email: cdimza@uowm.gr

Σχετικά Έγγραφα

Αίτηση

Ανακοίνωση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Σχετικά Έγγραφα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΣΠΑ ΕΑΡΙΝΟ ΜΑΙΟΣ 2021

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Υπεύθυνη-δήλωση-φοιτητή-ΕΝΑΡΞΗ (και συνέχεια) Π.Α. ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ-COVID

Βεβαίωση-φορέα-ΕΝΑΡΞΗ-συνέχεια Π.Α. ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ-COVID-ΕΣΠΑ (1)

ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ

Ενημέρωση Σχετικά με την Έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Την Τετάρτη 30/03/2021 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις διαδικασίες που αφορούν την έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Η ενημέρωση θα γίνει στην αίθουσα ZOOM: https://zoom.us/my/uowm.ba4 και Meeting ID: 632-468-4016