Προκήρυξη για Υποψήφιους Διδάκτορες

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 13.05.2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 03.06.2022
Φορέας υλοποίησης: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα: https://ba.uowm.gr/

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων προκηρύσσει τα παρακάτω γνωστικά πεδία έρευνας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:
1. Διαχείριση και αξιοποίηση παραπόνων των πελατών στον κλάδο της φιλοξενίας
2. Διερεύνηση παραγόντων κινδύνου ως προς την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας στα καταστήματα κράτησης και λήψη αποφάσεων με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων
3. Διερεύνηση αντικτύπου βιομηχανίας 4.0 στην αειφορία και ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων
4. Αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή με έμφαση στην Αφή
5. Διαχείριση και ανάλυση μισθολογικού κόστους ευέλικτων μορφών απασχόλησης και τηλεργασίας
6. Οικονομικά της ενέργειας
7. Πολιτικές Απασχόλησης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, για το χρονικό διάστημα 13-05-2022 έως 03-06-2022 να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.
4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.
5. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες.
7. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
8. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ. (εφόσον υπάρχουν)
9. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση)

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4475/9-12-2019, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2513/15-06-2020).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά, 511 00 τηλέφωνα επικοινωνίας 24620 61605 και 61604 και 61614 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: ba@uowm.gr

Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 13:00.

 

O Πρόεδρος του Τμήματος
Γιώργος Κοντέος
Αναπληρωτής Καθηγητής