Αναπλήρωση μαθήματος Βάσεις Δεδομένων Ι την Τετάρτη 14-04-2021 και ώρα 16:00-18:00

Η αναπλήρωση του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων Ι (Διδάσκων: κος Ηλίας Γουνόπουλος) θα διεξαχθεί την Τετάρτη  14/04/2021 στις 16:00-18:00 στην αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.ba3 και Meeting ID: 416-673-4943

 

 

Ο Διδάσκων

Γουνόπουλος Ηλίας

Ανακοίνωση Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης:

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μία (1) κενή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), με εισαγωγική βαθμίδα Δ’ και αντικείμενο «Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για εφοδιαστικά δίκτυα» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ3805/16-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΡΤ469Β7Κ-ΟΚΣ) δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 752/26-03-2021 τ.Γ’.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (1) μηνός από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (υπεύθυνος κ. Δημήτριος Νικολάου, διεύθυνση: 6ο χιλ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Γρεβενών Κοζάνης, τ.κ. 51100, τηλ. 24620-61600 και κατά τις ώρες: 11:00 – 13:00) ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας www.uowm.gr.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 01-05-2021

Σχετικά Έγγραφα

6ΚΡΤ469Β7Κ-ΟΚΣ για ΕΔΙΠ