Ανακοίνωση για Έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος

Αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας

Αφού ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού μπορείτε να κάνετε αίτηση για έκδοση Ακαδημαϊκή Ταυτότητα https://academicid.minedu.gov.gr. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

Ο αριθμός μητρώο σας είναι το username σας στην μορφή dba00… και ο πρώτος μήνας εγγραφής είναι ο Οκτώβριος.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος