Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση (ΟΑΕΔ)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [I] Φοιτητές και φοιτήτριες με έναρξη Π.Α. το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον το 70% της προβλεπόμενης από το πρόγραμμα σπουδών συνολικής διάρκειας πρακτικής άσκησης μέχρι 31-12-2020:

Εφαρμογή της παραγράφου 4γ του άρθρου 4 της ΥΑ 59181/Ζ1 της 19-5-20 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τ. Β 1935/20-5-2020), για δυνατότητα αναγνώρισής της λαμβάνοντας υπόψη ότι «συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι» που συνοψίζονται στα:

α. εφαρμογή περιοριστικών μέτρων τουλάχιστον μέχρι 1-3-2021 και μη ύπαρξη προοπτικής άρσης των στο άμεσο μέλλον, σε συνδυασμό με αδυναμία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης με μεθόδους εξ αποστάσεως λόγω της φύσεως του αντικειμένου της,

β. ισχύς προϋποθέσεων άρθρου 4 ΥΑ: α) η πρακτική άσκηση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31-12-2020 σύμφωνα με τον περιορισμό που τίθεται στην παρ. α του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης και β) δεν μπορεί να μεταφερθεί το υπολειπόμενο διάστημα σε επόμενο εξάμηνο, διότι η πρακτική άσκηση υλοποιείται στο 8ο εξάμηνο ήτοι στο καταληκτικό έτος σπουδών.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [II] Φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν πραγματοποιήσει το 70% της προβλεπόμενης από το πρόγραμμα σπουδών συνολικής διάρκειας πρακτικής άσκησης μέχρι 31-12-2020:

Υλοποίηση υπολοίπου με μεθόδους εξ αποστάσεως στον φορέα που απασχολούνται. Αν ο φορέας δεν δέχεται μεθόδους εξ αποστάσεως ή είναι σε αναστολή, επιλογή άλλου φορέα με δυνατότητα υλοποίησης του συνόλου του υπολειπόμενου διαστήματος με μεθόδους εξ αποστάσεως (το τελευταίο με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της παραπάνω ΥΑ), τουλάχιστον μέχρι την άρση των μέτρων αναστολής δια ζώσης ΠΑ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [ΙΙΙ] Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που πρόκειται να ξεκινήσουν ΠΑ από τούδε και στο εξής:

Δυνατότητα υλοποίησης του συνόλου της ΠΑ με μεθόδους εξ αποστάσεως, τουλάχιστον μέχρι την άρση των μέτρων αναστολής δια ζώσης ΠΑ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει ανάλογα με την περίπτωση [Ι,ΙΙ,ΙΙΙ] που εμπίπτουν και σε συνεργασία με τους Φορείς Απασχόλησης να καταθέσουν στο Τμήμα Πρακτικής Άσκησης που ανήκουν, τα παρακάτω έγγραφα:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [Ι]: Ολοκλήρωση Π.Α. με το 70% ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ 70% ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ. Αυτό σημαίνει
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 6 μήνες *25 ένσημα = 150 ένσημα
ΤΟ 70% ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΕΙΝΑΙ 0,7 * 150 ένσημα = 105 ένσημα και 127-129 μέρες, ανάλογα με την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η Π.Α.

Όσοι φοιτητές εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή και επιθυμούν την ολοκλήρωση της Π.Α. θα πρέπει να ενημερώσουν τον Φορέα Απασχόλησης και να γίνουν οι εξής διαδικασίες:

i1. ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΝΗ

Ο Φορέας απασχόλησης θα πρέπει να υποβάλει το Έντυπο Ε3.5 Λήξης Πρακτικής στο Π.Σ. Εργάνη, δηλώνοντας ως ημερομηνία αποχώρησης την τελευταία ημέρα ΠΑ (είτε με φυσική παρουσία είτε με τηλεργασία).

i2. Βεβαίωση ολοκλήρωσης από τον φορέα απασχόλησης

Οι ίδιοι οι φοιτητές υποβάλλουν

i3. Υπεύθυνη δήλωση

i4. Βεβαίωση ενσήμων από τον ΕΦΚΑ

i5. Το Βιβλίο Π.Α.

i6 Στις περιπτώσεις των Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και την Αξιολόγηση- Βαθμολόγηση της Π.Α.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [ΙΙ]: ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 70% ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (ανεξαρτήτως ημερομηνίας έναρξης).

Α. ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

O φοιτητής/τρια δεν θέλει ή δεν μπορεί να κάνει χρήση της περίπτωσης [i] και ο ΙΔΙΟΣ Φορέας τον δέχεται με ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ για να ολοκληρώσει το Εξάμηνο. Θα πρέπει να ενημερώσουν τον Φορέα Απασχόλησης να γίνουν οι εξής διαδικασίες:

ii1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΝΗ

Ο Φορέας Απασχόλησης θα πρέπει να κάνει ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στο Έντυπο Ε3.5 στο Π.Σ. Εργάνη, δηλώνοντας στις παρατηρήσεις ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ Π.Α. ΜΕ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ………………. ΜΕΧΡΙ ……………………

ii2. Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης για συνέχιση εξ αποστάσεως Π.Α. (τηλεργασία)

Οι ίδιοι οι φοιτητές

ii3. Υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Γραφείο Π.Α

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΤΥΠΑ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Α ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΑ, ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ.

Β. ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο Φορέας ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ για να ολοκληρώσει το Εξάμηνο και θέλει να ΑΛΛΑΞΕΙ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ τότε θα πρέπει:

Οι Φοιτητές/τριες που θα αλλάξουν Φορέα Απασχόλησης για να συνεχίσουν την Π.Α. ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ από το σημείο που σταμάτησαν, θα πρέπει σε συνεργασία με τους παλιούς και νέους Φορείς να κάνουν τα εξής:

Υποχρεώσεις του «παλιού Φορέα Απασχόλησης»:

ii1. ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΝΗ

Ο Φορέας απασχόλησης θα πρέπει να δηλώσει ΛΗΞΗ Π.Α. στο ΕΡΓΑΝΗ

ii2. Βεβαίωση διακοπής

Ο Φορέας απασχόλησης θα πρέπει υπογράψει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ με αναφορά στο διάστημα που πραγματοποιήθηκε η Π.Α. και τη μη δυνατότητα απασχόλησης του φοιτητή με μεθόδους εξ αποστάσεως.

ii3. Συμπλήρωση Βιβλίου Π.Α. για το διάστημα που τους αναλογεί (μέχρι και τη σελίδα 17 του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης)

Υποχρεώσεις Φοιτητή/φοιτήτριας στο «Νέο Φορέα Απασχόλησης»

Ο/η Φοιτητής/τρια θα πρέπει να κάνει από την αρχή την διαδικασία της Π.Α.

Ii1. Υπογραφή νέας σύμβασης, όπου θα αναφέρεται ότι «η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει με μεθόδους εξ αποστάσεως μέχρι αλλαγής της νομοθετικής ρύθμισης και άρσης της αναστολής πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία».

Ii2. Συμπλήρωση Υ.Δ. Οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα συνεχίσουν τη διεξαγωγή της Π.Α. με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως (τηλεργασίας)

Ii3. Συμπλήρωση Βιβλίου Π.Α Οι φοιτητές καταγράφουν σε άλλο βιβλίο Π.Α. τις εργασίες τους στο Νέο Φορέα.

Υποχρεώσεις του «νέου Φορέα Απασχόλησης»:

Ii4. Εργάνη ΈΝΑΡΞΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ώστε να συμπληρωθεί το υπολειπόμενο διάστημα Π.Α.

Ii5. Βεβαίωση εξ αποστάσεως απασχόληση

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [ΙΙΙ] Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που πρόκειται να ξεκινήσουν από τούδε και στο εξής με ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Απαιτούμενα έγγραφα

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
  2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ( ΕΝΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΘΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
  4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ – ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΑΝΤΙΤΥΠΟ
    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑ. ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ισχύει μόνο για τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικών Σχεδιαστών και θα κατατεθεί στην Λήξη της Π.Α. μαζί με τα άλλα έγγραφα Ολοκλήρωσης Π.Α.)
  5. Το Γραφείο Π.Α. θα στείλει Βεβαίωση ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις ( ο αριθμός πρωτοκόλλου της Βεβαίωσης και η ημερομηνία είναι η ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ) και το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε.
  6. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΤΥΠΑ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Α ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΑ, ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ.

Οσοι εργάζεστε στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και θέλετε να κάνετε την πρακτική σας, μπορείτε κανονικά να ξεκινήσετε ώστε να ολοκληρώσετε την 6μηνη πρακτική.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΤΥΠΑ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Α  ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΑ, ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ.

Τα δικαιολογητικά της κάθε περίπτωσης θα στέλνονται ταχυδρομικά/ηλεκτρονικά στα αντίστοιχα Γραφεία Π.Α. όπου εδρεύουν τα τμήματα

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ.

ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Π.Α.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΞΕΚΙΝΑ ΑΜΕΣΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Π.Α.

 

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος