Ανακοίνωση για την Προκήρυξη Υποψήφιων Διδακτόρων

Στις 06-03-2020 εκδόθηκε προκήρυξη από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για κατάθεση αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Το χρονικό διάστημα κατάθεσης των αιτήσεων ήταν από 10-03-2020 έως 31-03-2020.
Η καταληκτική ημερομηνία ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ η ίδια, δηλαδή 31-03-2020. Ωστόσο, επειδή κάποια δικαιολογητικά είναι δύσκολο να προσκομιστούν λόγω των μέτρων περιορισμού του κορονοϊού, οι υποψήφιοι μπορούν να τα προσκομίσουν όταν αυτό θα γίνει εφικτό. Επισημαίνεται ότι αυτό αφορά μόνο στα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.
  2. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.
  3. Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες.
  4. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
  5. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ. (εφόσον υπάρχουν).

Όλα τα άλλα δικαιολογητικά (αίτηση, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει), αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν) και προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση) θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 31-03-2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά, 511 00.

Σημαντικό: Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται είτε μέσω εταιρείας courier είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ba@uowm.gr.

Παρακαλούμε αποφύγετε την προσέλευση στη Γραμματεία.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος