Προκήρυξη – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in business Administration – MBA in Management Information Systems) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 (2)

Προκήρυξη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ

«Διοίκηση Επιχειρήσεων

με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

 (Master in business Administration –

MBA in Management Information Systems)

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Η/Υ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα οργανώσει και θα λειτουργήσει το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ):

«Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

(Master in business Administration – MBA in Management Information Systems).

 

Εισακτέοι στο ΠΜΣ:

Στο ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in Business Administration – MBA in Management Information Systems) γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τίτλοι σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι:

 1. Αίτηση συμπληρωμένη (δείγμα αίτησης στο:  http://mba-g.teiwm.gr).
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
 3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε αμφότερες από ακαδημαϊκούς δασκάλους, είτε η μία (1) τουλάχιστον από τον ακαδημαϊκό χώρο, ενώ η άλλη από τον επαγγελματικό. Σχετικό δείγμα υπάρχει στην ιστοσελίδα http://mba-g.teiwm.gr
 6. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

 

Άλλα προαιρετικά δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικά γνώσης άλλης ξένης γλώσσας εκτός της Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής.
 2. Άλλοι τίτλοι σπουδών.
 3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 4. Δημοσιεύσεις.
 5. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

Απαλλάσσονται  από  τα  τέλη  φοίτησης  οι  φοιτητές  του  ΠΜΣ  σύμφωνα  με  τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

 

Διάρκεια σπουδών:

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (2 εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων και 1 για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας).

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Τα μαθήματα θα γίνονται εργάσιμες μέρες απόγευμα ή/και Σάββατο πρωί. Σε συνεννόηση με τους φοιτητές μπορεί να υπάρξει μεταβολή στο ωρολόγιο πρόγραμμα, έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικό αν απαιτείται. Ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας ανά εξάμηνο, είναι δεκατρείς (13).

 

Υποβολή αίτησης  και δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά  υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από  την Τετάρτη 13-11-2019 έως και την Δευτέρα 18-11-2019. Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει την ένδειξη :

Για το ΜΠΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην παρακάτω γραμματεία:

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος

«Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γρεβενά, 51100

Αιτήσεις που έχουν είδη υποβληθεί στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν χρειάζεται να επαναυποβληθούν.

Ώρες: 9:00 – 14:00 Τηλ.: 2462061607, 2462061605, 2462061626, 6944863208

e-mail: gkonteos@teiwm.grgkokkonis@uowm.gr

Πρόσθετες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mba-g.teiwm.gr