Οδηγίες για την Απόκτηση Ακαδημαϊκού λογαριασμού για Πρωτοετείς φοιτητές

Οι οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/newstudents/