Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in business Administration – MBA in Management Information Systems) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in business Administration – MBA in Management Information Systems) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ

«Διοίκηση Επιχειρήσεων

με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

 (Master in business Administration –

MBA in Management Information Systems)

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Η/Υ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα οργανώσει και θα λειτουργήσει το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ):

«Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

(Master in business Administration – MBA in Management Information Systems).

 

Εισακτέοι στο ΠΜΣ:

Στο ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in Business Administration – MBA in Management Information Systems) γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τίτλοι σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι:

 1. Αίτηση συμπληρωμένη (δείγμα αίτησης στο:  http://mba-g.teiwm.gr).
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
 3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε αμφότερες από ακαδημαϊκούς δασκάλους, είτε η μία (1) τουλάχιστον από τον ακαδημαϊκό χώρο, ενώ η άλλη από τον επαγγελματικό. Σχετικό δείγμα υπάρχει στην ιστοσελίδα http://mba-g.teiwm.gr
 6. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

 

Άλλα προαιρετικά δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικά γνώσης άλλης ξένης γλώσσας εκτός της Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής.
 2. Άλλοι τίτλοι σπουδών.
 3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 4. Δημοσιεύσεις.
 5. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

Απαλλάσσονται  από  τα  τέλη  φοίτησης  οι  φοιτητές  του  ΠΜΣ  σύμφωνα  με  τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

 

Διάρκεια σπουδών:

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (2 εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων και 1 για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας).

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Τα μαθήματα θα γίνονται εργάσιμες μέρες απόγευμα ή/και Σάββατο πρωί. Σε συνεννόηση με τους φοιτητές μπορεί να υπάρξει μεταβολή στο ωρολόγιο πρόγραμμα, έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικό αν απαιτείται. Ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας ανά εξάμηνο, είναι δεκατρείς (13).

 

Υποβολή αίτησης  και δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά  υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από  την Δευτέρα 22-09-2019 έως και την Τρίτη 15-10-2019. Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει την ένδειξη :

Για το ΜΠΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην παρακάτω γραμματεία:

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος

«Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γρεβενά, 51100

Ώρες: 9:00 – 14:00 Τηλ.: 2462061607, 2462061605, 2462061626, 6944863208

e-mail: gkonteos@teiwm.grgkokkonis@uowm.gr

Πρόσθετες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mba-g.teiwm.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των πρωτοετών γίνονται αποκλειστικά και μόνο από το site https://eregister.it.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από τις 18 Σεπτεμβρίου έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2019.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.     Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που υποβάλατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας,

2.     Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη),

3.     Φωτογραφία  (1 ) πρόσφατη.

4.     Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία.

          Επισυνάπτεται πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

5.     Για άρρενες μόνο, πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

 

Επιπλέον ενδέχεται να ζητηθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά, γι αυτό πρέπει να επισκέπτεστε  και το site του κάθε Τμήματος.

1.     Εκτυπωμένο το ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή, το οποίο θα το βρείτε στην εφαρμογή ηλεκτρονική εγγραφής, στην οποία θα εισαχθείτε για να καταχωρίσετε τα στοιχεία εγγραφής σας.

2.     Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου (όχι επικυρωμένη)

3.     Φωτοτυπία Βεβαίωσης Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (την παίρνετε από το Λύκειό σας, όχι επικυρωμένη),

4.     ΑΜΚΑ φοιτητή (φωτοτυπία, όχι επικυρωμένη, του βιβλιαρίου ασφάλισης ή φωτοτυπία οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ),

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι Γραμματείες των Τμημάτων δύνανται να ζητούν όλα τα παραπάνω συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες και τα οποία είναι υποχρεωτικό να αποσταλούν ταχυδρομικά ή να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος, για να ταυτοποιηθούν οι εγγραφέντες και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα.

Σε περίπτωση μη αποστολής ή μη προσκόμισης των δικαιολογητικών, ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει εγγραφεί.

 

Τα δικαιολογητικά θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά ή θα τα προσκομίσετε οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος ως τις 4-10-2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

 

Τις διευθύνσεις του κάθε τμήματος θα τις βρείτε στη διεύθυνση: https://uowm.gr/education/scholes-tmimata/

 

Αφού καταθέσετε τα έγγραφα στη Γραμματεία και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό σύστημα, και εφόσον έρθουν τα στοιχεία από το Υπουργείο, θα ενεργοποιηθείτε ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΜΟΝΟ μετά την ενεργοποίησή σας ως φοιτητές θα είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης που θα πιστοποιεί τη φοιτητική σας ιδιότητα και θα σας χορηγηθούν  και οι προσωπικοί  σας κωδικοί.  (θα υπάρξει και  ξεχωριστή ανακοίνωση).

Οι προσωπικοί κωδικοί παραδίδονται ή αποστέλλονται αυστηρώς μόνο στο φοιτητή ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Με αυτούς θα μπορέσετε να δημιουργήσετε το ατομικό σας προφίλ και να έχετε πρόσβαση στις σχετικές ακαδημαϊκές ηλεκτρονικές εφαρμογές του Υπουργείου Παιδείας (εφαρμογή ακαδημαϊκής ταυτότητας – πάσο, εφαρμογή λήψης εγχειριδίων – ΕΥΔΟΞΟΣ, εφαρμογή αναζήτησης αρθρογραφίας κ.α.).