Ανακοίνωση Παράτασης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών δωρεάν σίτισης για τους πρωτοετείς φοιτητές

Παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 13
Οκτωβρίου 2019 και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική
υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν σίτιση
των πρωτοετεών φοιτητών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής
αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορείτε
να ανατρέξετε στην από 19/09/2019
αναρτηθείσα ανακοίνωση στο κεντρικό site
Ιδρύματος καθώς και στη σελίδα
Φοιτητική Μέριμνα-Σίτιση.