Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει θεσμοθετηθεί το θεσμό της πρακτικής άσκησης (ΠΑ) η οποία έχει διάρκεια τριών μηνών. Η πρακτική άσκηση υλοποιείται από το έκτο εξάμηνο σπουδών και μετά. Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες κατά τους θερινούς (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο) και θα ξεκινάει την πρώτη Ιουνίου ή πρώτη Ιούλιου κάθε έτους. Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και θα καταγράφεται στο παράρτημα διπλώματος.  Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Π.Α. επιδιώκουν την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και την ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Η Π.Α. αποτελεί μάθημα επιλογής για όσες/όσους είναι ωφελούμενοι/ες του προγράμματος. Οι φοιτητές/τριες θα εποπτεύονται από ένα καθηγητή/τρια θα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Π.Α. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα ασφαλίζει τους ωφελούμενους της πρακτικής άσκησης στο ΙΚΑ για τους μήνες της πρακτικής άσκησης στο ΙΚΑ.

 

Σχετικά Αρχεία:

Κανονισμός πρακτικής άσκησης ΟΔΕ ΠΑΝΔΜ

Skip to content