Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ MIS 5183959)

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αποτελούμενη από τους:

  1. ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ
  2. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ
  3. ΣΥΝΔΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

 

συνεδρίασε σήμερα 18 Μαΐου 2023 για να αξιολογήσει και να κατατάξει τις υποψηφιότητες των επτά (7) φοιτητών/φοιτητριών, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το ελληνικό δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Οκτωβρίου 2023, βάσει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης  (https://internship.uowm.gr/).

 

Τα κριτήρια που έχουν οριστεί από το Τμήμα για την αξιολόγηση των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης είναι τα εξής:

Η επιλογή των ωφελούμενων φοιτητών/τριών του προγράμματος σπουδών ΠΕ για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα γίνεται από πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που θα προκύπτει σύμφωνα με τον παρακάτω αλγόριθμο, όπου:

-m ο τρέχων μέσος όρος βαθμολογίας,

-P1 το πηλίκο των ECTS των μαθημάτων στα οποία ο/η φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς προς τα ECTS των μαθημάτων στα οποία θα έπρεπε να είχε εξεταστεί επιτυχώς αν είχε απολύτως ομαλή φοίτηση, βάσει εξαμήνου σπουδών στο οποίο βρίσκεται (κανονικότητα φοίτησης),

-P2 το πηλίκο των ECTS των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια προς το σύνολο των ECTS του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (βαθμός ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών).

 

Κοινωνικά Κριτήρια:

-[Κ1] Η βαθμολογία ΠΑ που έχει υπολογισθεί σε αυτό το σημείο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1.30 σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι ΑΜΕΑ.

-[Κ2] Η βαθμολογία ΠΑ που έχει υπολογισθεί σε αυτό το σημείο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή x σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας.

Το x λαμβάνει τιμή 1.05 αν υπάρχουν 3 αδέρφια στην οικογένεια, 1.1 αν υπάρχουν 4 αδέρφια, και 1.15 αν υπάρχουν 5 ή παραπάνω αδέρφια.

-[Κ3] Η βαθμολογία ΠΑ που έχει υπολογισθεί σε αυτό το σημείο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1.2 σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι ορφανός/ή.

-[Κ4] Η βαθμολογία ΠΑ που έχει υπολογισθεί σε αυτό το σημείο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1.15 σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια.

Οικονομικά Κριτήρια:

-[Κ5] Η βαθμολογία ΠΑ που έχει υπολογισθεί σε αυτό το σημείο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1.1 σε περίπτωση που το οικογενειακό εισόδημα των γονιών του/της φοιτητή/τριας προστιθέμενο με το ατομικό εισόδημα του/της ίδιου/ας (αν υπάρχει) δεν ξεπερνάει τις 9.000,00 ευρώ το χρόνο.

-[Κ6] Η βαθμολογία ΠΑ που έχει υπολογισθεί σε αυτό το σημείο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1.05 σε περίπτωση που το οικογενειακό εισόδημα των γονιών της φοιτητή/τριας προστιθέμενο με το ατομικό εισόδημα του/της ίδιου/ας (αν υπάρχει) είναι μεγαλύτερο από 9.000,00 και δεν ξεπερνάει τις 15.000,00 ευρώ το χρόνο.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των τελευταίων επιλέγεται αρχικά ο/η φοιτητής/τρια που είναι στο μεγαλύτερο έτος σπουδών και σε περίπτωση που δεν οδηγεί σε μοναδική επιλογή, επιλέγεται ένας/μια φοιτητής/τρια με δημόσια κλήρωση από τους/τις ισοβαθμίσαντες/σασες φοιτητές/τριες του μεγαλύτερου έτους σε αυτή τη θέση, από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης και κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των αιτήσεων  και καταρτίστηκαν με ομόφωνη απόφαση, οι παρακάτω συνημμένοι πίνακες  αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων (από την υψηλότερη στην χαμηλότερη βαθμολογία).

 

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα ένστασης με αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος προς την Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή υπαναχώρησης από κάποιον/κάποια από τους/τις παραπάνω επιλεχθέντες/είσες τη θέση  παίρνει αυτόματα ο/η πρώτος/πρώτη επιλαχών/ουσα.

Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος για την υποβολή ενστάσεων, εφόσον δεν κατατεθούν ενστάσεις, τα                  προσωρινά αποτελέσματα  καθίστανται οριστικά.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Επιλεχθέντες/είσες φοιτητές/τριες  για  πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω  ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2022-2023

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο